• eJoy® - dealer oficial pentru Republica România
logo eJoy®

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Pharmatico CE, s. r. o., IČO: 47875852, so sídlom Gorkého 10, Bratislava – Staré mesto, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, vl. č. 113273/B, oddiel: Sro je prevádzkovateľom internetových stránok www.ejoy.sk, ďalej len „Portál”, ktorý umožňuje uživateľom (ďalej „Uživatelia”) nakupovať produkty spoločnosti.

Tieto Pravidlá využívania osob. údajov (ďalej len „Pravidlá”) upravujú spôsob využívania osob. údajov v spojení s používaním Portáluje, pokiaľ nie je medzi subjektami stanovené inak.

1. Aké osobné údaje sú spracovávané?

Spoločnosť Pharmatico CE, ako správca, spracováva predovšetkým údaje o zákazníkoch, ktoré sú jej poskytované pri registrácií uživateľa, prípadne nákupe. Údaje, ktoré spracovávame obsahujú predovšetkým Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú alebo dodaciu adresu, ktorú nám poskytnete.

2. Spracovanie za účelom plnenia zmluvných podmienok

Spoločnosť Pharmatico CE využíva Vaše osobné údaje, hlavne meno, priezvisko, e-mailovú adresu a fakturačnú a dodaciu adresu za účelom plnenia svojich povinností plynúcich z obchodných podmienok. Osobné údaje sú využívane na realizáciu Vašich nákupov, vrátane zasielania súvisejúcich oznamov o stave spracovania nákupov, prípadne reklamácií. Spracovanie osobných údajov pre tieto účely je zo strany spoločnosti Pharmatico CE vykonávané iba v nevyhnutnom rozsahu.

3. Spracovanie pre marketingové účely

Obchodné ponuky a informácie o novinkách na Portáli Vám posielame iba v prípade, že ste spoločnosť Pharmatico CE udelili svoj súhlas pri registrácií na Portál, prípadne pri objednávke. V rámci obchodných ponúk sú Vám zasielané hlavne informácie o ponukách spoločnosti Pharmatico CE. Ku komunikácií v tomto prípade používame e-mailovú adresu Uživateľov alebo im správy doručujeme formou SMS správ na ich telefónne číslo. Poskytnutie údajov je pre tieto účely dobrovolné a je možné ho kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na konci každej e-mailovej správy alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu [email protected].

4. Používanie služieb tretích strán

Spoločnosť Pharmatico CE môže za účelom fungovania Portálu a jeho prispôsobeniu obsahu využívať služby tretích strán, kedy ako správca poveruje tieto tretie strany ku spracovaniu osobných údajov v rozsahu, v ktorom sú pre tieto služby potrebné. V prípade udelenia síhlasu so zasielaním obchodných ponúk využíva spoločnosť Pharmatico CE e-mailingové služby tretích strán. Touto službou sú spracovávané hlavne informácie o Vašom mene a e-mailovej adrese.

5. Kto údaje spracováva

Osoboné údaje sú spracovávané a využívané výhradne spoločnosťou Pharmatico CE. Spoločnosť neposkytuje ani inak nesprístupňuje Vaše osobné údaje tretím stránam s výnimkou, ktorá je popísaná v týchto Pravidlách.

6. Doba spracovania osobných údajov

Za účelom plnenia zmluvných podmienok spracovávame osobné údaje po celú dobu trvania Vašej registrácie u nás. V prípade marketingových aktivít sú osobné údaje taktiež spracovávane po celú dobu trvania Vašej registrácie, resp. do okamžiku, kedy svoj súhlas s ich využívaním odvoláte.

7. Vaše práva súvisejúce so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo požiadať spoločnosť Pharmatico CE o informácie ohladom osobných údajov, účel a povahu spracovávaných osobných údajov vrátane informácii o prípadných príjemcoch Vašich osobných údajov. Máte právo požiadať spoločnosť Pharmatico CE o prístup k poskytnutiu osobných údajov a právo na ich opravu, pokiaľ sú nepresné. Máte právo o vysvetlenie a odstránenie závadneho stavu (blokácia, oprava, doplnenie, likvidácia osobných údajov). Taktiež máte právo na výmaz osobných údajov, na ich obmedzené spracovanie a na prenositeľnosť osobných údajov od spoločnosti Pharmatico CE k inému správcovi, pokial sú nato splnené podmienky dané právnymi predpismi. V prípade priameho marketingu máte právo vzniesť u spoločnosti Pharmatico CE námietku proti spracovaniu osobných údajov, na základe námietky dôjde k ukočeniu spracovania osobných údajov pre tieto účely. Máte taktiež právo v prípade porušenia povinností spoločnosti Pharmatico CE obrátiť sa so svojou stažnosťou na Úrad na ochranu osobných úradov.

8. Bezpečnosť

Nakladanie s osobnýcmi údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú uložené na elektrickom úložisku, prístup k nemu je chránený heslom a pomocou šifrovanej komunikácie v databáze. V rámci spoločnosti sú pravidlá prístupu k databáze klientov a prípadne ďalším osobnýcm údajom nastavené tak, aby k nim mali prístup iba tí pracovníci, ktorí potrebujú s údajmi nutne nakladať.

9. Kontakt

S pripomienkami ohľadom spracovania osobných údajov na spoločnosť Pharmatico CE je možné sa obrátiť e-mailom na adrese: [email protected].

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú účinné a platné od 1.1.2018.

Pharmatico CE

Certificat

de biroul public
de sănătate

GARANTAT

Primești banii inapoi

Fabricat în Europa

Marea Britanie

Livrare discretă

a coletelor

Pentru

achiziții de peste
320RON

Produs 100% NATURAL

de cea mai bună calitate